+6018 2199 268 hungheykwun@gmail.com
Shihan Michael

Shihan Michael

Lt Kdr Shihan Michael Ding – over 35 years experience in martial arts – taught by Sensei Yoshinaga sent by Sosai Oyama to Malaysia to propagate Kyokushin karate